Nettolöneavdrag för trängselskatt

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig förmån från och med den 1 januari 2018. Förmånen värderas till marknadsvärdet av trängselskatten vid de privata passagerna.

Arbetsgivaren kan ingå avtal med den anställde att han själv ska betala trängselskatterna för den privata körningen, det vill säga det motsvarande belopp som förmånen skulle uppgå till, så att ingen skattepliktig förmån uppkommer.

Skatteverkets modell

Skatteverket redovisar i ett ställningstagande en modell som kan tillämpas utan förmånsbeskattning när en anställd haft körningar som medfört trängselskatt både privat och i tjänsten.

Enligt Skatteverkets modell avtalar arbetsgivaren med den anställde att han genom nettolöneavdrag först betalar ett belopp som motsvarar hela totalbeloppet för trängselskatt enligt beslutet från Transportstyrelsen för bilen i fråga. Vid denna tidpunkt har varken arbetsgivaren eller den anställde kännedom om fördelningen mellan tjänstekörning och privat körning. Sedan har den anställda rätt att med ett avräkningsunderlag som visar vilka passager som avsett tjänstekörning återfå motsvarande delbelopp från arbetsgivaren. Genom detta avtal och i och med att full betalning görs för den privata trängselskatten uppstår ingen skattepliktig förmån, konstaterar Skatteverket.

Som alternativ till ett nettolöneavdrag kan den anställda själv betala skattebeslutet från Transportstyrelsen, och gör därmed ett utlägg för arbetsgivaren motsvarande den del av fakturan som avser tjänsteresor.

Exempel

Ylva som bor i Stockholm är anställd av AB Bil och har en förmånsbil. Under januari påförs trängselskatt för bilen vid både tjänsteresor och privata resor.

AB Bil får i mitten av februari beslutet från Transportstyrelsen med ett totalbelopp på 800 kr, och gör ett nettolöneavdrag med motsvarande belopp på Ylvas lön. Denna betalning till arbetsgivaren avser betalning för förmånen. Ylva har nu en fordran på arbetsgivaren på den del av totalsumman som motsvarar tjänsteresorna, men denna fordran är ännu inte beloppsbestämd.

Ylva upprättar ett underlag för sin fordran med körjournalen som underlag, och som via proportionering av passagerna visar att 300 kr av de 800 kr hon betalat avser trängselskatt vid tjänsteresor. Arbetsgivaren betalar ut beloppet till Ylva. Denna utbetalning avser reglering av den fordran Ylva haft på arbetsgivaren, och avser därför varken lön, kostnadsersättning eller utlägg för utgifter. Utbetalningen föranleder således ingen redovisning till Skatteverket.

AB Bil betalar fakturan från Transportstyrelsen i slutet av mars.

Skatteverkets ställningstagande 2018-02-15

 Vem gör du affärer med?

Vissa saker bör företagare kontrollera eller se över regelbundet. Det kan vara att lägga om lånen eller att hitta en billigare försäkring. En åtgärd du som företagare bör se över en …

En guide: E-faktura eller PDF-faktura – vad ska du välja och hur kommer du igång

I takt med att allt fler affärsprocesser digitaliseras, blir frågan om hur fakturering ska ske allt mer aktuell. För många innebär detta ett vägval mellan PDF-faktura och e-faktura. Vad är …

Muntliga avtal gäller i de flesta fall men bör undvikas

För att undvika ord-mot-ord-situationer är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och anställda att rekommendera. Det är viktigt särskilt ur arbetsgivarsynpunkt eftersom den anställde vid en …

Konkurserna ökar – vad tänka på?

Antalet konkurser var 2023 det hösta sedan finanskrisen på 90-talet och trots att våren nu är här syns ingen ljusning. Det ligger många riskfaktorer bakom den ökade konkursvågen enligt …

Vad kommer Skatteverket att kontrollera i år?

Nyligen öppnades möjligheten att deklarera digitalt (19 mars) och Skatteverket har också informerat vad myndigheten kommer att granska i år när det gäller privatpersoners deklarationer. I …

Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen …

Så kan du jämna ut företagets resultat med skattemässiga dispositioner

När en enskild näringsidkare vill jämna ut det skattemässiga resultatet finns det tre olika skattemässiga dispositioner att använda sig av: avsättning till periodiseringsfond respektive …

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna …

Omfördela skattereduktioner i inkomstdeklarationen

En skattereduktion minskar den skatt som en fysisk person ska betala. Det innebär att man behöver betala tillräckligt med skatt för att kunna tillgodoräkna sig en skattereduktion. Vissa …

Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms

I februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med …

Senaste nytt