Arv i internationella situationer

Regeringen har i en proposition lämnat förslag till kompletterande svenska lagregler som behövs för att EUs arvsförordning ska kunna tillämpas i Sverige.

I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att en svensk medborgare som avlider var bosatt utomlands. Det kan skapa problem då arvsreglerna kan vara vitt skilda i olika länder. Därför har nu EUs medlemsländer enats om regler för att förbättra möjligheterna för arvingarna att slutligt lösa alla frågor om arvet i ett och samma land. Genom en EU-förordning, arvsförordningen, införs nu ett gemensamt regelverk inom EU på arvsrättens område.

Arvsförordningen

Arvsförordningen är tillämplig på alla civilrättsliga aspekter av arv. Förordningen omfattar till exempel frågor om hur arvet ska fördelas, hur boutredning och arvskifte ska förrättas samt hur ett testamente ska bedömas.

I arvsförordningen regleras även vilken medlemsstats domstolar och myndigheter som får besluta i frågor om arv med internationell anknytning. Där framgår även hur man ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Behörigheten enligt arvsförordningen omfattar i allmänhet arvet i dess helhet och all den avlidnes egendom ska ingå i prövningen, oavsett i vilket land egendomen finns.

Huvudregeln är att arvsfrågor normalt ska prövas av domstol i det land där den avlidne var bosatt och enligt det landets lag. Det har redan tidigare gällt mellan de nordiska länderna. Men gentemot övriga länder har svensk lag tillämpats om den avlidne var svensk medborgare.

Lagval

Personer som berörs bör se över möjligheten att göra ett lagval. Arvsförordningen ger en person möjlighet att genom ett aktivt val låta rätten till sitt arv styras av lagen i det land där personen är medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död. Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i ett sådant.

Verkställighet

I förordningen regleras också hur domar och andra arvsavgöranden erkänns och verkställs i andra EU-länder. Vidare införs ett europeiskt arvsintyg som kan användas av bland annat arvingar och testamentstagare för att styrka behörigheten och skapa möjlighet att utöva sina rättigheter i ett annat EU-land. Arvsintyget ska gälla i samtliga EU-länder utan att det krävs något särskilt förfarande.

Arvsförordningen blir direkt tillämplig i Sverige. För att tillämpningen av förordningen ska fungera i praktiken föreslår regeringen att en ny lag om arv i internationella situationer införs.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 17 augusti 2015 och ska tillämpas på arv efter personer som avlider från och med ikraftträdandet.

Proposition 2014/15:105

Företagsaktuellt nr 4 2015Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen …

Vad kommer Skatteverket att kontrollera i år?

Nyligen öppnades möjligheten att deklarera digitalt (19 mars) och Skatteverket har också informerat vad myndigheten kommer att granska i år när det gäller privatpersoners deklarationer. I …

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna …

Så kan du jämna ut företagets resultat med skattemässiga dispositioner

När en enskild näringsidkare vill jämna ut det skattemässiga resultatet finns det tre olika skattemässiga dispositioner att använda sig av: avsättning till periodiseringsfond respektive …

Omfördela skattereduktioner i inkomstdeklarationen

En skattereduktion minskar den skatt som en fysisk person ska betala. Det innebär att man behöver betala tillräckligt med skatt för att kunna tillgodoräkna sig en skattereduktion. Vissa …

Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms

I februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med …

Kontrollera uppgifterna i din deklaration

Snart är deklarationsracet i gång för privatpersoner. Inkomstdeklarationen ska vara inlämnad senast den 2 maj. I den här artikeln tar vi upp vikten av att kontrollera sina uppgifter och …

Vd och grundare Malin Bergman: ”Tro på din idé”

Kvinnors företagande är viktigt för att främja företagsamhet och konkurrenskraft i Sverige. Trots det är det fortfarande färre kvinnor än män som driver företag. Varför är det så och …

K10 eller K12 – vilken blankett ska man använda?

K10 och K12 är två blanketter som är starkt förknippade med deklarationen för ägare till fåmansföretag. Men när ska man använda vilken blankett när man har sålt en andel eller fått …

Deklarationstidpunkter för aktiebolag under 2024

Dags att fokusera på när aktiebolag ska lämna in inkomstdeklarationen och betala kvarskatt 2024. Inlämning av deklarationen  För aktiebolag kan inlämningstidpunkten för …

Senaste nytt